KUTATÁSI PROJEKTEK

Die Umsetzung der arbeitsrechtlichen Richtlinien in das österreichische und ungarische Arbeitsrecht - Kooperation mit dem Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Karl-Franzens Universität, Graz (Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával)

A kutatási projekt a grazi egyetemen működő Munkajogi és Szociális Jogi Intézettel egy éves futamidejű és az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatását élvezi. A kutatás vezetői: Professor Franz Marhold és dr. Berke Gyula, résztvevői dr. Michael Friedrich, professzor dr. Kiss György, dr. Kovács Erika, dr. Bankó Zoltán és dr. Kajtár Edit. A projekt széleskörű együttműködést takar, melynek fő témája az Európai Unió munkajogi irányelveinek és az Európai Bíróság joggyakorlatának átültetése során szerzett osztrák és magyar tapasztalatok, problémák és lehetséges megoldási javaslatok vizsgálata. A projekt magában foglalja a két intézet kutatóinak tanulmányútjait a partnerintézetbe vendégelőadások és blokkszemináriumok tartása, valamint véleménycsere céljából. A kutatás keretében 2009 oszén konferenciát szervezünk az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának a nemzeti bíróságokra gyakorolt hatásáról.

European Labour Law Network (ELLN)

Az intézet kutatási programjában és kapcsolatrendszerének alakításában fontos szerepet tölt be a European Labour Law Network (ELLN) szervezetében Magyarország képviselete. Az ELLN európai munkajogászokból álló kutatói hálózat, melynek célja az európai munkajog egészének átalakítása (restatement of the european labour law). A kutatói hálózat vezetői Prof. Dr. Bernd Waas (Fernuniversitát Hagen) és Prof. Dr. Gustav J. J. Heerma van Voss (Universiteit Leiden). Ez a platform kitunő lehetőséget kínál az Európa csaknem minden országából érkező munkajogászok számára a különböző munkajogi rendszerek megismerésére és elemzésére, valamint személyes kapcsolatok kialakítására is. Az ELLN célja az Európai Unió tagállamai jogrendszereinek összehasonlítása, a hasonlóságok alapján konkrét témákban a "best practice" kidolgozása és az Európai Unió közös munkajogi alapelveinek megteremtése. Az ELLN az európai munkajog újragondolására és átalakítására hosszabb távú kutatási tervet alakított ki. Ennek megfelelően tíz témában minden évben konferenciát szervez 2015-ig. Az első projekt megvalósítása 2005-ben kezdődött, a tanulmánykötet 2006 nyarára készült el "Flexibilisation of Labour Law" címmel. Az ELLN az Európai Unió egyik kiemelt pályázatát nyerte el, és ennek következtében az intézet és a tanszék dolgozói szoros kapcsolatban állnak a brüsszeli Bizottsággal is. E munka keretében negyedéves kutatási jelentést készítünk és ad hoc feladatokat oldunk meg. Részt veszünk továbbá az évente megrendezésre kerülő konferenciákon. A legutóbbi konferencia 2008. november 28-29-én "Challenges of cross border mobility for labour law" címmel a hollandiai Noordwijk-ben került megrendezésre, amelyen Kiss György, Kajtár Edit és Kovács Erika vettek részt.

Munkavállalói mobilitás az Európai Unióban a közösségi alapszabadságok és a tagállamok alkotmányos alapjogainak ütközési pontján

A kutatás vezetője Kovács Erika. A kutatás célja az Európai Unióban a munkavállalók határokon átnyúló mozgásához kapcsolódó sokrétű problémák feltárása és munkajog eszközével tudományos igényű megoldások keresése. A munkavállalói mobilitás tágabb témakörén belül elsődlegesen a kiküldetést és másodlagosan a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát helyezzük a vizsgálódás középpontjába. A téma kutatását szociális és gazdasági jelentősége mellett aktualitása indokolja. Az Európai Bíróság 2007 decemberében és 2008-ban hozta meg a Laval, Viking Line és Rüffert ítéleteket, melyek az utóbbi évek leghevesebb vitáit váltották ki a tudományos életben. Ezek a döntések több szempontból is új fejezetet nyitottak az európai munkajog fejlődésében. A Viking Line és a Laval ítéletek teljesen új alapokra helyezték az Európai Közösség alapszabadságainak viszonyát a tagállamokban biztosított szociális védelemhez, különösen a kollektív szerződések és sztrájkok alkalmazása által biztosított munkavállalói védelemhez. A 2008-ban meghozott Rüffert és a Kommission v. Luxemburg döntések pedig egyértelművé tették, hogy a tagállamok eddigi jogosítványai a munkaerőpiacuknak és a szociális rendszerüknek az olcsóbb külföldi munkaerővel és olcsóbb szolgáltatásokkal szembeni védelmére a jövőben korlátozásra kerülnek. A kutatás célja a munkavállalók határon átnyúló mozgásának vizsgálata az Unió alapszabadságainak és a tagállamok kollektív munkajogi rendszerének tükrében.

A kollektív szerződések dogmatikai kérdései

A kutatási projekt célja annak az űrnek a kitöltése, ami a magyar jogirodalomban a kollektív szerződések témakörében található. A kollektív szerződés, mint jogforrás igen fontos szerepet tölt be a munkaviszonyok szabályozásában és a munkaügyi kapcsolatokban is. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben nem jelent meg sem olyan kommentár, sem nagymonográfia, amelynek tárgya a kollektív szerződés lett volna. A kutatás célja ennek a méltánytalanul mellőzött jogintézménynek az elemzése összehasonlító jogi eszközökkel. A projekt vezetője: dr. Berke Gyula

HÍREK

Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet 2008